Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Neutr-On.

Nieuwsbrieven mogen integraal naar uw vrienden en kennissen doorgezonden worden.Deze website bevat links naar websites of naar webpagina''s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. 

Het is de gebruiker van wwwNeutr-On.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Neutr-On. 

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt kunnen deze  in onze bestanden opgenomen worden.

•voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden diensten.

•voor het uitvoeren van marktstudies en enquetes.

•om u te informeren over aanpassingen en diensten die uitgaan van Neutr-On

U kan steeds vragen uw mailgegevens te verwijderen via een eenvoudig mailverzoek.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Lezersbrieven kunnen op eenvoudig verzoek (binnen drie maanden) verwijderd worden mits gegronde motivering.De gegevens en tarieven (bijv. bij boeken) worden meegedeeld onder alle voorbehoud.

De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de uitgevers en Politics.be kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Neutr-On  en haar volle dochtervennootschappen (hierna samen genoemd : Neutr-On), tenzij de websites van deze dochtervennootschappen hier op bepaalde punten uitdrukkelijk zouden van afwijken. Elk bezoek aan de websites van Neutr-On is onderworpen aan deze disclaimer inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer. 

 

Aansprakelijkheid

Neutr-On streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Neutr-On geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. Neutr-On nv is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. 

 

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Neutr-On deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Neutr-On enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Neutr-On kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

 

Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Neutr-On dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Neutr-On is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers aan een van onze websites (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door Neutr-On geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide bezoekers. Neutr-On is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.Bij transacties waarbij de bezoeker een betaling verricht kan deze zijn verzakingsrecht niet uitoefenen in de gevallen voorzien in art. 80 § 4 van de WHPC. Alleen leden  krijgen volledige info over de diensten en dochterverenigingen van Neutr-On.

 

Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op de websites van Neutr-On wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoongegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om:

a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om

b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.Neutr-On behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

 

Privacy

Neutr-On neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en e-mailadres.Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Neutr-On,  om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.Onze feitelijke vereniging  kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ''privacy-beleid''. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.Allen leden hebben  recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag.Niet iedereen kan als lid aanvaard worden.Wij verzamelen mogelijk ook niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken.Op onze website gebruiken we mogelijk of toekomstig cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per mail op het adres vermeld op onze site mits doorgeven van al uw juiste adresgegevens. 

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:

kan u van ons e-mails verkrijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u ons via het web uw postadres meedeelt:kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen:kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen via mail.

Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons ''privacy-beleid'', neem dan via mail contact op met ons, op het mailadres vermeld  op de site.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Neutr-On. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Neutr-On.Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ''cachen'' van de informatie door de browser.U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.Voor meer informatie hierover kan u ons via mail contacteren.

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Neutr-On.be. Elk bezoek aan de websites van Neutr-On.be is onderworpen aan deze disclaimer inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

 

Algemeen: de surfer

Neutr-On.be streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Neutr-On.be geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. Neutr-On.be is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

 

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Neutr-On.be deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Neutr-On.be enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Neutr-On.be kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

 

Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Neutr-On.be dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Neutr-On.be is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

•Persoonlijke aanvallen, beledigende taal en het benoemen van derden met bijnamen, zijn niet toegelaten.

•Gebruik geen hoofdletters of opeenvolging van leestekens om uw argumenten kracht bij te zetten.

•Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.

•Hou er rekening mee dat de reacties gearchiveerd worden, en opzoekbaar blijven via zoekrobots. De redactie kan niet ingaan op verzoeken om reacties naderhand te verwijderen.

•Door een reactie online te plaatsen, verleent de auteur de redactie het recht deze eventueel te publiceren op de nieuwswebsite, al dan niet ingekort. Wilt u rechtstreeks een lezersbrief naar de Neutr-On.be versturen, dan kan u terecht bij onze redactie.•De redactie heeft het recht reacties niet te plaatsen, met vertraging te plaatsen of te verwijderen.

•De redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om te reageren te ontzeggen.

Onder meer volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar. Ze zijn dus ook niet toegestaan op Neutr-On.be:

•Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie

•Laster, eerroof, beledigingen•Misbruik van andermans naam

•Schending van intellectuele eigendomsrechten

Neutr-On is niet verantwoordelijk voor lezersbrieven met foute inhoud.

Uw persoonsgegevens en uw IP-gegevens worden bewaard om eventuele identificatie mogelijk te maken. Neutr-On.be heeft het recht deze persoonsgegevens over te maken aan de gerechtelijke overheden, of om u verantwoordelijk te stellen indien uw reactie aanleiding geeft of kan geven tot een strafklacht, vordering in schadevergoeding of andere actie, van Neutr-On.be zelf of van een derde.

Bloggen

• Iedereen, die met zijn officiële voornaam en familienaam en correcte adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats) geregistreerd is op Neutr-On.be, en deze gebruiksregels aanvaard heeft, kan bloggen en reageren op artikels en debatten van Neutr-On.be.Mits inachtneming van de wetten op de vrije meningsuiting en recht op antwoord.

• Dat wil kort samengevat zeggen: uw bijdrage mag door andere non-profit media worden overgenomen mits bronvermelding en vermelding van de auteur(s). Men mag uw materiaal overnemen maar niet verknippen of verwerken in een andere context.Commercieel gebruik mag enkel mits er uitdrukkelijk toestemming is van de auteur.

• De auteurs van lezersbrieven zijn persoonlijk verantwoordelijk, voor hun inhoud, en behouden het recht om hun materiaal te gebruiken voor een ander medium.

• Neutr-On.be heeft het recht van je Blog nieuws te maken of hem binnen de context van Neutr-On.be te gebruiken op de website, drukwerk, video of foto.

• Voor het overige gelden hiervoor dezelfde voorwaarden en regeltjes als voor commentaar schrijven. 

 

Wijzigingen

Een bijdrage aan Neutr-On.be kan na publicatie niet meer gewijzigd of verwijderd worden door de auteur. Let dus goed op dat uw tekst volledig en foutloos is vooraleer u ze indient. Indien u de inhoud van een bijdrage om gegronde reden toch nog wil wijzigen, kunt u contact opnemen met de redactie.

 

Nieuwsberichten

Meewerken met de redactie van Neutr-On kan:•Als u  onze spelregels aanvaardt. U kan natuurlijk ook nieuws maken op uw Neutr-On.be-blog. De redactie kan van uw blog na eindredactie en correctie een nieuwsartikel maken.

Tot slot:

"Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt".

"Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld".

"Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site".

Dit e-mailbericht en alle bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk, kunnen informatie bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, zijn gecontroleerd op computervirussen (wat niet garandeert dat deze bestanden er volledig vrij van zijn) en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Elk gebruik van deze informatie (waaronder de geheel of gedeeltelijke reproductie of verspreiding onder elke vorm) door andere personen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen. 

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Neutr-On kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van de Neutr-On. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van Neutr-On.

Neutr-On kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma''s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Neutr-On is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Neutr-On is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

De website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere webstekken en informatiebronnen. Zij worden u enkel ten informatieve titel meegedeeld.

De bezoeker mag voor persoonlijk gebruik gegevens downloaden. De op deze URL gevonden informatie mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

 

Persoonsgegevens

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in bestanden van Neutr-On. Ze dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u, na afspraak met de webstekverantwoordelijke het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. 

Voor alle verdere informatie zie:  www.neutr-on.be of via neutron.vakbond@gmail.com